Si les teves vendes a països de la UE superen els 10.000€, i per dur-les a terme, utilitzes la teva web, correu electrònic o una altra plataforma online.

Has de donar-te d’alta en alguns dels règims especials de finestreta única.

Això evitarà que hagis d’identificar-te a cada país de la UE on tinguis un client i ingressar l’impost directament a la teva Administració tributària.

A continuació, podràs consultar unes respostes freqüents, a les preguntes que solen fer-nos, però tingues en compte que cada professional o empresa, pot tenir la seva particularitat, per la qual cosa t’aconsellem reserves cita amb nosaltres, per poder-te guiar de la manera més adequada.

Truca’ns al ☎ 935.726.872

Els nostres horaris d’atenció ⌚️ són de de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h – i de dilluns a dijous de 15:00h a 19:00h.

Respostes a preguntes freqüents:

Què és la finestreta única, o one Stop Shop (OSS)?

A partir de l’1 de juliol de 2021, la minifinestreta única s’ampliarà a tots els serveis prestats per un empresari o professional a particulars consumidors finals que tinguin lloc a Estats membres on no estigui establert l’empresari o professional, així com a les vendes a distància de béns ia determinades entregues nacionals de béns. Per tant, passarà a tenir la denominació de «finestreta única» (One Stop Shop, OSS).

La finestreta única (OSS) està constituïda per tres règims opcionals que simplifiquen les obligacions formals en matèria d’IVA per als empresaris o professionals que lliuren béns i/o presten serveis a consumidors finals per tota la UE, ja que permet que aquests no tinguin que identificar-se i donar-se d’alta a cada estat membre de consum, sinó que podran:

  • Registrar-se a efectes d’IVA electrònicament en un sol Estat membre per a totes les vendes de béns i serveis, que reuneixin els requisits, realitzades a clients ubicats a qualsevol dels altres Estats membres.
  • Presentar una única declaració de l’IVA electrònica a l’Estat membre d’identificació i liquidar en un únic pagament l’IVA meritat per totes aquestes vendes de béns i serveis;
    Per això, s’han de registrar expressament en el règim corresponent.

 

Quines modalitats de la finestreta única hi ha?

La Finestreta Única té tres modalitats:

  • Règim exterior a la Unió (EUOSS).
  • Règim de la Unió (UOSS).
  • Règim d’importació (IOSS.

Les tres modalitats es refereixen exclusivament a entregues o prestacions efectuades pels empresaris o professionals a consumidors finals (operacions B2C).

Qui es pot acollir a cada règim i quines operacions es poden declarar? (Àmbit subjectiu i objectiu)

Règim exterior a la Unió (EUOSS)

A aquest règim es podran acollir els empresaris o professionals no establerts a la Comunitat que prestin serveis a persones que no tinguin la condició d’empresari o professional, actuant com a tals, i que estiguin establertes a la Comunitat.
Fins i tot quan aquest subjecte passiu, malgrat no estar establert, estigui registrat o obligat a registrar-se a efectes de l’IVA en un dels Estats membres en relació amb prestacions que no siguin serveis d’empresa a consumidor, sí que es podrà acollir al règim exterior a la Unió pel que fa als serveis d’empresa a consumidor.
El règim especial s’aplica a totes les prestacions de serveis que s’hagin d’entendre efectuades a la Comunitat.

Règim de la Unió (UOSS).

A aquest règim es podran acollir els empresaris o professionals que realitzin les operacions objecte del règim, podent estar o no establerts a la Comunitat.
Ara bé, les operacions que s’han de declarar en el règim varien en funció de si el subjecte passiu està establert o no a la Comunitat. En particular:

1. Els empresaris o professionals establerts a la Comunitat inclouran en el règim:
o Prestacions de serveis a persones que no tinguin la condició d’empresari o professional actuant com a tals, i que estiguin establertes a la Comunitat, però en un estat membre diferent del de l’empresari o professional acollit a aquest règim especial, sempre que les prestacions es localitzin en un Estat membre on l’empresari o professional no estigui establert.
Si les prestacions de serveis es localitzen a l’Estat membre de la seu de l’empresari o en un Estat on estigui establert a efectes d’IVA, aquestes prestacions s’han de declarar al país corresponent pel règim general de l’IVA, no pel règim UOSS .
o Vendes a distància intracomunitàries de béns, incloses les que es localitzen a l’Estat de membre on es registra el subjecte passiu, així com les que es localitzen a un altre Estat membre on s’estableix a efectes d’IVA.
El que és rellevant és que es tracti de vendes a distància, amb transport dels béns entre dos estats diferents, i és indiferent la condició d’establert de l’empresari o professional al lloc d’arribada dels béns.

2. Els empresaris o professionals no establerts a la Comunitat només poden declarar en el règim de la Unió les vendes a distància intracomunitàries de béns.
Si també presten serveis a consumidors finals de la Comunitat, els poden declarar a través del règim exterior, però no en el règim de la Unió.

3. Les interfícies electròniques (establertes dins o fora de la Comunitat) a les quals es consideri subjectes passius de lliuraments de béns per imperatiu legal, inclouran en el règim:
o Les vendes a distància intracomunitàries de béns en què intervinguin quan el venedor de les mercaderies no estigui establert a la Comunitat.
o Els lliuraments nacionals de béns (sense transport d’un Estat membre a un altre) quan el venedor de les mercaderies no estigui establert a la Comunitat.
Quan la interfície electrònica realitzi també vendes directes de béns o serveis propis, les inclourà també al règim de la Unió o al règim exterior de la Unió segons correspongui.

 

Règim d’Importació (IOSS):

A aquest règim es podran acollir els empresaris o professionals, establerts o no a la Comunitat, que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte impostos especials.

En el quadre següent es mostren les operacions a declarar en cada règim així com els empresaris o professionals que s’hi poden acollir:

Un subjecte passiu pot inscriure’s en més d’un règim?

Sí, perquè els règims cobreixen diferents entregues i estan oberts a diferents subjectes passius.
Un subjecte passiu establert a la UE podria fer servir el règim de la Unió i el règim d’importació.
Un subjecte passiu no establert a la UE podria utilitzar els tres règims si fa operacions susceptibles d’acollir-se a cadascun.

Què és l’Estat membre de consum (EMC) a la Finestreta Única?

L’Estat o els Estats membres de consum són els Estats en què es localitzen i graven les operacions a què s’aplica cada règim. En particular:
Règim exterior a la Unió (EUOSS): aquells estats en què es considera que té lloc la prestació dels serveis.
Règim de la Unió (UOSS):
En el cas de les prestacions de serveis, aquells estats en què es considera que té lloc la prestació de serveis.
En el cas de vendes a distància intracomunitàries de béns, aquells estats darribada de lexpedició o el transport dels béns amb destinació al client.
En el cas de determinades entregues nacionals de béns per part d’interfícies electròniques, quan l’expedició o el transport dels béns lliurats comenci i acabi al mateix Estat membre, aquest Estat membre.
Règim d’Importació (IOSS): els Estats d’arribada de l’expedició o el transport dels béns amb destinació al client.

Si s’opta per registrar-se a la Finestreta Única Es pot triar com a Estat membre d’identificació qualsevol Estat de la Unió Europea?

Hi ha unes regles comunitàries per determinar l’Estat membre d’identificació. Només en alguns casos l’Estat membre d’identificació es pot triar lliurement.

Règim exterior a la Unió:

• En aquest règim, atès que l’empresari o professional no està establert a la Comunitat, podrà triar Espanya com a Estat d’identificació o qualsevol altre Estat membre.

Règim de la Unió:

• Els empresaris o professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica al territori d’aplicació de l’impost espanyol, hauran de triar, en cas d’optar per la finestreta única, Espanya com el seu Estat membre d’identificació.

• Els empresaris o professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica fora de la Comunitat i que tinguin en el territori d’aplicació de l’impost espanyol un establiment permanent, han d’escollir Espanya com el seu Estat d’identificació si només tenen aquest establiment permanent a tot el territori. de la Comunitat.

Si tenen altres establiments permanents en altres Estats, poden triar com a Estat d’identificació Espanya o qualsevol dels Estats membres on tinguin un establiment permanent.

• Els empresaris o professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica FORA del territori de la Comunitat i que a més, NO tinguin en aquest territori un establiment permanent, podran triar Espanya com a Estat d’identificació si en aquest territori s’inicia l’expedició o el transport de els béns.

Règim d’importació actuant sense intermediari:

• Els empresaris o professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica al territori d’aplicació de l’impost espanyol, hauran de triar, en cas d’optar per la finestreta única, Espanya com el seu Estat membre d’identificació.

• Els empresaris o professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica fora de la Comunitat i que tinguin en el territori d’aplicació de l’impost espanyol un establiment permanent, han d’escollir Espanya com el seu Estat d’identificació si només tenen aquest establiment permanent a tot el territori. de la Comunitat.

Si tenen altres establiments permanents en altres Estats, poden triar com a Estat d’identificació Espanya o qualsevol dels Estats membres on tinguin un establiment permanent.

• Els empresaris o professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica FORA del territori de la Comunitat i que a més, NO tinguin en aquest territori un establiment permanent, però que estiguin establerts en un tercer país amb què la UE hagi celebrat un acord de assistència mútua sobre l’IVA poden triar Espanya com a Estat d’identificació o qualsevol altre Estat membre.

• En la resta de casos (ni seu ni establiment al territori de la Comunitat ni en territori tercer amb acord d’assistència mútua) s’haurà de designar necessàriament un intermediari.

Règim d’importació actuant amb intermediari:

Quan per no estar establert a la Comunitat o de forma voluntària l’empresari o professional designi un intermediari, l’Estat membre d’identificació vindrà determinat per la seu o establiment de l’intermediari designat:

• Els intermediaris que tinguin la seu de la seva activitat econòmica al territori d’aplicació de l’Impost espanyol, hauran de triar, en cas d’optar per la Finestreta Única, Espanya com el seu Estat membre d’identificació.

• Els intermediaris que tinguin la seu de la seva activitat econòmica fora de la Comunitat i que tinguin al territori d’aplicació de l’impost espanyol un establiment permanent, hauran d’escollir Espanya com el seu Estat d’identificació si només tenen aquest establiment permanent a tot el territori de la Comunitat Valenciana. Comunitat.

Si tenen altres establiments permanents en altres Estats, poden triar com a Estat d’identificació Espanya o qualsevol dels Estats membres on tinguin un establiment permanent.

 

Pots contactar amb nosaltres al 935 726 872.
Stel Serveis Administratius.