Com és la fiscalitat de les AMPAS

El coneixement de la fiscalitat de les AMPAS i les obligacions davant l’Agència Tributària, ara que ja estem en plena campanya de la Declaració de la Renda, són vitals per a una bona gestió.

Obligacions davant l’Agència Tributària

Les AMPAS es regeixen per les mateixes obligacions que es regeixen les Federacions i Confederacions. Aquestes han de complir les següents condicions:

 •  Donar-se d’alta en l’Agència tributària.
 •  Declarar-se exemptes de realitzar l’Impost d’Associacions si no realitzen activitats econòmiques i no superin els 50.000€.
 • Fer cada any la declaració d’operacions amb tercers, model 347 tant si es reben ingressos o s’adquireixen serveis per part d’una persona de física o jurídica. Sempre que superin els 3.000€ IVA inclòs.
 • Fer la declaració anual si es reben donacions per part de tercers.
 • Aplicar i pagar l’IVA i les retencions de l’IRPF del lloguer del local si fos el cas. També fer l’abonament trimestral de les quantitats retingudes de l’IRPF.
 • Abonar anualment l’IBI, si el local és de propietat.
 • En el cas de tenir relacions contractuals amb autònoms o contractades se’ls haurà d’aplicar les retencions d’IRPF. Fer els pagaments i les declaracions trimestrals i el resum anual.

 

Que altres possibilitats tenim

Per a les AMPAS existeix la possibilitat de convertir-se en col·laboradors socials, i així facilitar la presentació de les declaracions. S’ha d’arribar a un acord previ entre l’AMPA i l’Agència tributària.
Les activitats realitzades per les AMPAS seran supervisades pels monitors i per poder fer-ho hauran de complir els següents criteris:

 • Voluntaris associats: No poden rebre cap contraprestació econòmica, però si que poden, aportant els tiquets corresponents, reemborsant les despeses.
 • Voluntaris externs: Tampoc poden rebre cap contraprestació econòmica, tal com recull la llei del voluntariat. Ha d’haver-hi un acord signat entre el voluntari i l’AMPA incloent un segur per al voluntari.
 • Un treballador contractat per una empresa externa: Només s’ha de signar un contracte entre l’empresa i l’associació exigint-li un certificat d’estar al corrent amb la seguretat social.
 • A un autònom: Ambdues parts hauran de signar un contracte de prestació de serveis exigint-li el justificant de pagament d’autònoms.
 • La contractació de personal per part de l’AMPA: En aquest cas haurà de complir amb tots els requisits que estipula l’Estatut dels treballadors, i tota la legislació vigent.

 

Altres consells a tenir en compte

A part de tot el que hem apuntat anteriorment, les AMPAS han de seguir una sèrie de consells a l’hora de portar la gestió de l’associació.
Entre tots ells volem ressaltar els següents:

 • Tots els pagaments han de realitzar-se a través d’una entitat bancària perquè existeixi constància.
 • Realitzar totes les retencions, declaracions i pagaments que corresponguin en concepte d’impostos.
 • Totes les despeses que s’abonin en concepte de dietes han d’estar degudament justificats (tiquets, factures, etc…) i solament poden correspondre per les persones autoritzades. Aquestes quantitats no poden els límits establerts en el reglament d’IRPF.
 • No es poden signar contractes per períodes superiors a un any. S’haurà de signar un nou contracte per cada curs escolar.

Conclusions

És important estar al dia de totes la lleis relacionades amb el funcionament administratiu i fiscal de la nostra associació. Realitzar tots els tràmits necessaris per complir amb les nostres obligacions tributàries i en cas de dubte consultar amb un especialista perquè ens pugui aconsellar.